Voorbeelden mediation

Onderstaand staan enkele mediation voorbeelden uit onze praktijk. Omwille van de privacy en geheimhouding worden de werkelijke namen niet vermeld.

Langlopend huurgeschil
Tussen verhuurder en huurder is al vijf jaar een huurgeschil aan de gang. De verhuurder vindt dat huurder ten onrechte een gedeelte van het gehuurde gebruikt en verbouwd heeft. De huurder wil een gedeelte van zijn huurpenningen niet betalen omdat de elektrakosten zonder aparte meter worden berekend. Door mediaton toe te passen wordt voor beide partijen voor het eerst duidelijk dat zij het voor het merendeel eens zijn en dat zij moeten onderhandelen over een aantal kostenposten welke niet voorzien waren in het huurcontract. In twee sessies wordt tot overeenstemming gekomen en wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarmee het huurgeschil is opgelost.

Verziekte werkverhouding
Binnen het bedrijf is al langere tijd irritatie tussen een werknemer en zijn chef werkplaats. De situatie escaleert en de twee werken niet meer samen. De andere werknemers ondervinden hinder van de ruzie. De directeur verzoekt om een gesprek met een mediator omdat hijzelf zich teveel bij de zaak betrokken voelt. Door mediation toe te passen wordt duidelijk waar de irritatie door is ontstaan en er wordt vervolgens besproken wat partijen kunnen doen om dit op te lossen. In een gesprek van twee uur kon de zaak worden losgetrokken en werd er weer “vrede” gesloten. Door directe actie kon een slepende procedure met mogelijk ziekteverzuim en sancties worden voorkomen. Inzet van mediation bij arbeidsgeschillen levert direct en sneller resultaat (besparing in tijd en geld).

Internationaal conflict
Twee bedrijven, elk uit een ander land, hebben een conflict over een gezamenlijk dochterbedrijf, gevestigd in een ander land dan waar zij gevestigd zijn. Het betreft een wederzijdse claim van vele miljoenen euro’s. In plaats van een zeer duur en tijdrovend gevecht over procedurele zaken, zoals welke rechter bevoegd is en in welke taal de processtukken moeten worden opgemaakt, besluit men over te gaan op mediation. Hoewel de mediation niet heeft geleid tot een volledige oplossing van het conflict, is de wederzijds opgekropte wrevel verdwenen en is in het vervolgtraject een zeer grote tijd- en kostenbesparing gerealiseerd door beide partijen.
Bezwaarschriftprocedure bouwproject
Bedrijf x wil gaan bouwen. Buurbedrijf Y voorziet dat er minder parkeerplaatsen over zullen zijn en vreest parkeeroverlast. Om zeker te zijn dient hij een bezwaarschrift in. Bedrijf x zit in de problemen want zijn uitbreiding is gepland en contractueel met derden vastgelegd. De gemeente geeft door dit bezwaarschrift geen toestemming. Mediator stelt een gesprek voor met gemeente, bedrijf en bezwaarmaker. Tijdens het gesprek blijkt bezwaarmaker niet de juiste informatie te bezitten. Na vernemen van details van het bouwplan is het buurbedrijf bereid om zijn bezwaar in te trekken. Binnen een week wordt de verklaring van intrekking bij de gemeente ontvangen waarop de gemeente de bouwvergunning verleend. Binnen 3 weken is het conflict opgelost. Via een normale procedure zou de bouw minimaal een half jaar zijn vertraagd.

Kostenverhaal door overheid
Bedrijf Y ziet zich geconfronteerd met historische bodemverontreiniging (ernstige grondwaterverontreiniging op 15 meter diepte) onder zijn terrein. De provincie wil overgaan tot kostenverhaal voor de gemaakte en te maken saneringswerkzaamheden. Door mediation toe te passen wordt duidelijk dat waardevermindering nauwelijks aan de orde is bij diepe grondwaterverontreiniging. De verhaalprocedure kon in korte periode worden afgerond waarbij bedrijf y een minimale bijdrage leverde aan het bijgestelde kostenverhaal. Door een creatieve oplossing kwam een grondruil tot stand zodat zowel de gemeente als het bedrijf kon realiseren wat zij eigenlijk wilden: de gemeente wilde een betere herverkaveling en het bedrijf kon een stuk bouwgrond voor een woning verkrijgen. Deze uitkomst was niet mogelijk geweest in een juridische procedure.

Overname bedrijf en afwikkeling
Partij A heeft zijn bedrijf verkocht aan Partij B. Partijen spreken af dat Partij A nog een deel van zijn tijd als meewerkend adviseur betrokken blijft bij het bedrijf. Partij B zou de koopsom in een aantal termijnen betalen. De irritaties tussen de partijen beginnen na de overname steeds meer op te lopen. De oud-aandeelhouder heeft de afgelopen jaren privé en zakelijk redelijk door elkaar laten lopen. De spanningen lopen dusdanig op dat de samenwerking met directe ingang wordt opgezegd en de verdere betaling van de koopsom wordt bevroren. De verkopende partij gaat de overnamesom met toenemende dwang trachten te incasseren. De ene partij neemt een advocaat, waarna de andere dat ook doet. De wederwijdse rekeningen zijn dusdanig ingewikkeld dat beide advocaten geen overzicht hebben wat de juiste vorderingen en schulden zijn. De advocaten suggereren een mediator met zakelijk en financiële achtergrond. Na een aantal sessies is een wederzijds akkoord gemaakt en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsgeschil van 13 jaar
De interim directeur van een organisatie merkte dat de twee secretaressen van de twee directeuren ruzie met elkaar hebben en dat er dan ook niet met elkaar wordt gecommuniceerd. Deze situatie bleek al 13 jaar te bestaan! Het bedrijf is door toedoen van deze secretaressestrijd in twee kampen verdeeld. De interim directeur ziet dat dit niet meer kan en eist dat het conflict binnen 1 maand wordt opgelost, daar er anders niets anders opzit dan ontslag. Een mediator wordt ontboden en dient bij beide directeuren separaat op sollicitatiegesprek te komen. Hij wordt door beide directeuren als kundig maar vooral als onpartijdig beschouwd. Hem wordt gevraagd wanneer hij kan beginnen. Antwoord is “direct”. De dames worden bij elkaar getrommeld. Ze kijken elkaar niet aan en communiceren inderdaad niet rechtstreeks met elkaar. De mediator bespreekt het proces en spreekt af dat de mediations na werktijd zullen plaatsvinden. Hij verzoekt de dames voor de volgende sessie een broodje te regelen. En ja de volgende sessie hebben beide dames voor broodjes gezorgd. Een uitstekend voorbeeld van noncommunicatie waar de mediator natuurlijk gebruik van maakte. Na 5 sessies en in totaal 14 uur is de vrede getekend en een acceptable werkrelatie (dus inclusief communicatie) verkregen.